Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome

 • Atbild par jaunatnes politikas attīstību un jaunatnes interešu aizstāvību Talsu novadā
 • Padome darbojas kā viena no pašvaldības komisijām
 • Padomes sastāvā ir nozaru vadītāji speciālisti, politiķi un jaunieši

 

1998. gadā tika izveidota Talsu rajona padomes jaunatnes lietu konsultatīvā padome, pēc 2009. gada Administratīvi teritoriālās reformas tika izveidota Talsu novada domes jaunatnes lietu konsultatīvā padome (TNJLKP).

 

 

TNJLKP ir pašvaldības izveidota padomdevēja institūcija, kas analizē un izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Talsu novadā.

 

 

TNJLKP veicina pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Padome darbojas kā viena no pašvaldības komisijām. Padomes sastāvā ir nozaru vadītāji speciālisti, politiķi un jaunieši, kas savā darbā ir saistīti ar jauniešu interesēm. 

 

 

 Padomei ir šādi pamatuzdevumi:

 • nodrošināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem Talsu novadā;
 • izstrādāt un ieteikt pašvaldībai ilgtermiņa stratēģiju, noteikt prioritātes jaunatnes politikas īstenošanai Talsu novadā;
 • apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm
 • pašvaldībā;
 • izstrādāt priekšlikumus pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un valsts jaunatnes
 • politikas pilnveidei;
 • izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un
 • kultūras dzīves aktivitātēs;
 • izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvas nodrošināšanai;
 • sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai finanšu plānošanai darbam ar jaunatni.

 

TNJLKP nolikums