Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs īsteno:  

  • brīvā laika darbības programmas, 
  • jaunatnes darba programmas,
  • interešu izglītības programmas, 
  • neformālo izglītību, 
  • izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai Talsu novadā
  • koordinē jaunatnes darba stratēģijas īstenošanu, 
  • sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām, novada jauniešu organizācijām un centriem

 

Par jaunatnes darba koordināciju, plānošanu, metodisko virsvadību un informatīvās datu bāzes veidošanu atbild Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, kas ir Talsu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības, brīvā laika un jaunatnes darba programmas, bērnu un jauniešu neformālo izglītību un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Talsu novadā. TNBJC izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai Talsu novadā un koordinē tās īstenošanu, sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā Talsu, Rojas un Dundagas novada pašvaldībām, novada jauniešu organizācijām un centriem, koordinē bērnu un jauniešu brīvprātīgo darbu un nometnes. No 2013.gada TNBJC ir Talsu novada jauniešu iniciatīvu centrs, kas tika atklāts Latvijas un Šveices sadarbības programmas aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros. Centra mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušo statusu un nodrošināt praktisku pasākumu kopumu jauniešu personības izaugsmei un pašiniciatīvu izpausmēm. Centra galvenie darbības uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, sekmēt jauniešu zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās un interešu izglītības pasākumus, projektus, programmas. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ir Eiropas brīvprātīgā darba organizācija. Veic jauniešu brīvprātīgā darba devēju un veicēju uzskaiti Talsu novadā.

Talsu novada pašvaldības iestāde - Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs īsteno brīvā laika darbības programmas, jaunatnes darba programmas, neformālo izglītību, izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai Talsu novadā un koordinē tās īstenošanu, sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā novada jauniešu organizācijām un centriem, koordinē brīvprātīgo darbu un nometnes. 

Sadarbībā ar Talsu novada sociālo dienestu - sociālā riska pakļautiem bērniem un jauniešiem ir iespēja iesaistīties bezmaksas brīvā laika darbības programmās un nometnēs, jaunieši sadarbībā ar sociālo dienestu veido labdarības akcijas. Tiek īstenoti projekti, kuros iesaista sociālās atstumtības riskam pakļautos jauniešus. 

 

Vairāk par Talsu novada BJC meklē mājas lapā